מדיניות פרטיות

02.03.2011
 
מכון ויצמן למדע (להלן: "המכון") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר זה המנוהל ומופעל על ידי המכון (להלן: "האתר"). התנאים המובאים להלן מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר.

1. המכון רשאי להתנות את הגלישה באתר ברישום, אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתו. במידה שהמשתמש לא ימסור את הפרטים, לא יתאפשר לו לגלוש באתר ו/או בחלק ממנו, כפי שיקבע על ידי המכון מעת לעת.
 
2. הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה לאתר, יישמרו במאגר המידע של המכון (להלן: "מאגר המידע"). אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם, כאמור לעיל, ללא מסירתו, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר, כולם או חלקם.
 
3. המכון יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או פרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 
4. הגולש זכאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן, הינך מתבקש לפנות אל אגף מערכות מידע במכון בשעות העבודה במייל itsecure@weizmann.ac.il.
 
5. המכון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע גישה לאתר במקרה של שימוש שלא כדין, או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני לאתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המכון על פי כל דין.
 
6. המכון משתמש באתר בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והגולש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד המכון בעניין זה.
 
7. המכון או מי מטעמו יהא רשאי לעשות במאגר המידע את השימושים הבאים, והגולש מתיר למכון לבצע את הפעולות הבאות:
 
7.1. לשלוח דואר אלקטרוני לגולש, אשר יכלול עדכונים לגבי האתר ו/או לגבי הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים רלבנטיים אחרים לגלישה באתר. הגולש רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני שכתובתו itsecure@weizmann.ac.il;

7.2. לערוך מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה. מחקרים כאלו יהיו ללא פרטים אישים ו/או מזהים של הגולש;

7.3. להעביר לצדדים שלישיים מידע שהצטבר במאגר המידע, ובלבד שמידע זה לא יכלול פרטים אישיים, העשויים לזהות את המשתמש, כגון שם וכתובת מגורים, וזאת למעט במקרים בהם צו שיפוטי מורה למכון למסור פרטים אלו לצד שלישי ו/או לצורך בירור מחלוקת או טענה בנוגע לשימושך באתר בהם נדרשת חשיפת פרטייך האישיים;

7.4. לעשות כל שימוש אחר אשר הינו בהתאם לחוק ו/או בהתאם להסכמות של הגולש ברישום לאתר, כפי שימצא המכון לנכון;
 
8. הגולש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, המכון יהיה רשאי "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies") על מנת לשפר את המהירות והיעילות של השימוש במערכת ע"י הגולש וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים. המשתמש יכול למחוק מהדיסק הקשיח קבצים אלו בכל עת.
 
9. המכון שומר על זכותו לשנות את מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידו מעת לעת, והמדינות החדשה תיכנס לתוקפה במועד פרסומה באתר.
 

 

שתף

שתף